New to Busy?

Waiter, run! - Steemian version / Vrchní, prchni! - verze v podání Steemerů

8 comments

petecko
56
2 years agoBusy6 min read

plagiarism.jpg About plagiarism in a bit different words.


restaurant-646687_640.jpg
Pixabay.com

It is good that there are examples and analogies. There are fables in which we can find lessons. But there is also a Czech film from which we can learn something.

Je dobře, že existují příklady a přirovnání. Máme zde bajky, ve kterých můžeme nalézt ponaučení. Ale je zde i český film, ze kterého se můžeme poučit.people-146963_640.png
Pixabay.com


Waiter, Scarper!


Employees in the morning clean up and prepare a restaurant. Operating with chef go shopping and buy foodstuffs. Cooks prepare foodstuffs and cook lots of delicious meals. The Head waiter throughout the day wrote the reservation. The owner takes care of the satisfaction of his staff, as well the staff takes care about customer satisfaction.
The evening is in full swing, the waiters do not stop at the place, collects orders and distributes ordered food, Head waiter is responsible for paying the bills. Cooks in the kitchen do not stop and prepare food according to orders. The violinist walks among the guests and plays for them his music. But there is a guest with unfair intentions in the restaurant. When nobody notices it, he will change. Suddenly he is indistinguishable from the Head waiter, passes among the guests, takes his bills and lets himself pay. When he chooses enough money, he disappears quietly and escapes from the restaurant.

The only fake Head waiter spoil the evening for guests of the restaurant and staff. Thanks to one person, many people were robbed. The work of a chef, cooks, waiters, artists, and others will remain unpaid. If a real Head waiter will want guests to pay their bill again, then they will lose their money.

One single person was able to depreciate the work of many people, and another robbed. He received the reward of others, and he did not do anything, only used the work of others and abused the credulity of paying guests who did not discern the fake Head waiter from the real Head waiter.

Vrchní, prchni!


Zaměstnanci ráno uklidí a připraví restauraci. Provozní s šéfkuchařem vyrazí na nákupy a nakoupí. Kuchaři si připraví suroviny a navaří množství výborných jídel. Číšníci po celý den zapisují rezervace. Majitel se stará o spokojenost svých zaměstnanců, stejně jako se personál stará o spokojenost zákazníků.
Večer je v plném proudu, číšníci se na place nezastaví, sbírají objednávky a roznáší objednané jídlo, vrchní se stará o placení účtů. Kuchaři v kuchyni se nezastaví a připravují jídlo podle objednávek. Mezi hosty prochází houslista a těší je svou hudbou. V tom však do restaurace přichází jistý host s nekalými úmysly. Když si ho nikdo nevšímá převlékne se. Najednou je k nerozeznání od vrchního, prochází mezi hosty, bere jejich účty a nechává si zaplatit. Když vybere dostatek peněz, potichu se vytratí a utíká z restaurace.

Tento jediný falešný vrchní znepříjemní večer úplně všem, hostům restaurace i personálu. Díky jednomu člověku bylo okradeno mnoho lidí. Práce kuchařů, číšníků, provozního, vrchního, umělce i dalších zůstane bez odměny. Pokud skutečný vrchní bude po hostech znovu požadovat zaplacení jejich účtu, pak i oni přijdou o své peníze.

Jeden jediný člověk dokázal znehodnotit práci mnoha lidí a další okradl. Získal odměnu druhých a sám vlastně nic neudělal, jen využil práci jiných a zneužil důvěřivosti platících hostů, kteří nerozeznali falešného vrchního od toho skutečného.waiter-492872_640.jpg
Pixabay.com


From the movie to Steemit


Do you think that I described the scene from the movie unnecessarily? Or did this scene remind you of something?

Sometimes there is such a fake Head waiter on Steemit who is trying to benefit from the work of others. Comes between us and publishes text, photographs, graphics, memes, videos or other content for which he expects a reward. The author of the original work mostly does not know about it at all. Even the credulous curators often do not know which votes for the post and admit him an unearned reward. The true author is deprived of his deserved reward, and the curators are robbed because he pays to someone other than a real author. A robbery in the style of "Waiter, run!" is in the world.

Z filmového plátna na Steemit


Připadá vám, že jsem zde scénu z filmu popisoval zbytečně? Nebo vám tato scéna něco připomněla?

Občas se i zde na Steemit objeví takový falešný vrchní, který se snaží těžit z práce jiných. Přijde mezi nás a na svém blogu publikuje text, fotografii, grafiku, meme, video nebo jiný obsah, za který očekává odměnu. Autor původního díla o tom většinou vůbec netuší. A kolikrát o tom netuší ani důvěřiví kurátoři, kteří pro daný příspěvek hlasují a přiznávají mu nezaslouženou odměnu. Skutečný autor je o svou zaslouženou odměnu ochuzen a jsou okradeni i kurátoři, jelikož platí někomu jinému než skutečnému autorovi. A krádež ve stylu „Vrchní, prchni!“ je na světě.email-826333_640.jpg
Pixabay.com


Lessons learned


Even in the film, the real Head waiters finally joined up and the villain fell. I believe that even Steemit community is not indifferent to Steemit, and the fake Head waiter will eventually be punished. Plagiarism is a big NO on Steemit! And sooner or later, plagiarism will be revealed. And then the fake Head waiter loses his undeserved rewards and his reputation. And then his other contributions, even if it were his own work, will remain unnoticed and rewarded, because they will not be shown for the author's low reputation.

It is, therefore, better from start to initiate their own efforts and create something or try to enrich at the expense of someone else?

Ponaučení


I ve zmíněném filmu se nakonec skuteční vrchní spojili a padoucha odhalili. Věřím, že ani komunitě Steemerů není Steemit lhostejný a falešní vrchní budou nakonec po zásluze potrestáni. Plagiátorství je na Steemit jedním velkým Ne! A dříve nebo později bude plagiátorství odhaleno. A pak přijde falešný vrchní jak o své nezasloužené odměny, tak i o svou reputaci. A pak další jeho příspěvky, byť by se již jednalo o jeho vlastní tvorbu, zůstanou bez povšimnutí a bez odměny, třebas proto, že se nebudou zobrazovat pro autorovu nízkou reputaci.

Je tedy lepší od začátku vynaložit vlastní úsilí a něco tvořit nebo se snažit obohatit na úkor někoho jiného?leadership-913043_640.jpg
Pixabay.comEach of us is a personality, but we also create one community. It is possible that my post will remain unnoticed, but maybe not.

ST


Každý jsme zde sami za sebe, ale také tvoříme jednu komunitu. Je možné, že můj příspěvek zůstane bez povšimnutí, ale třeba také ne.

PT

Comments

Sort byBest