New to Busy?

Maraqlı və fərqli

0 comments

alfren
56
4 months ago


Салам достлар бугüн дüşüнcə вə аğлıн ролу ҳаққıнда дüşüндüм. Бу ҳақда нəлəрдə язмақ истəдим. Дüздüр дейə билəрсиз ки артıқ мəқалə тапмıрсан вə белə бир мəқалə язмаğа cан атдıн. Валлаҳ нə дейим. Баşқа əлаcıм ёх иди :). Бу мəқалəни язарақ бəзи фикирлəрими дə сизə çатдıрмış оларам.

Марақлı дüşüнcəлəр марақлı фикирлəр доğрар. Марақлı фикирлəр реаллаşанда исə çох марақлı иcраатлар ортая çıхар. Буна гöрə дə.дüşüнмəйин вə аğлıн қəдрини билмəк лазıмдıр.

Ҳеç ким öзü илə фəхр этмəсин ки мəн çох аğıллı бирийəм дейə. Çüнки сəндəн дə аğıллıлар ола билəр вə сəм бу дüşüнcəнə гöрə қабақларда çох пеşман ола билəрсəн. Буну нəзəрə аларақ дüşüнcəнин файда вə зиянларı ҳаққıнда да гениş бир мəқалə язаcаğам. Мəқалəлəр бир бирини излəйəн вə мəналı темпдə давам эдəcəк. Бир сıра сıхıнтıлар вар дüздüр. Лакин бу сıхıнтıлар да тезликлə дüзəлəр инşаллаҳ.


Posted from my blog with SteemPress : https://alfren.000webhostapp.com/2019/04/maraqli-v%c9%99-f%c9%99rqli

Comments

Sort byBest